S793 Sammes (Hand Landeron) 15J c 1895 (2)

S793 Sammes (Hand Landeron) 15J c 1895 (2)